ప్రథమ స్కంధంప్రార్థన
1- 1 శ్రీకైవల్యపదంబు... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

శ్రీ కైవల్య పదంబుఁ జేరుటకునై చింతించెదన్ లోక ర
క్షైకారంభకు భక్తపాలన కళాసంరంభకున్ దానవో
ద్రేకస్తంభకుఁ గేళిలోలవిలసద్దృగ్జాల సంభూత నా
నా కంజాతభవాండకుంభకు మహానందాంగనాడింభకున్.

iBAA పాట

1- 2 వాలిన భక్తి... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

వాలిన భక్తి మ్రొక్కెద నవారిత తాండవ కేళికిన్ దయా
శాలికి శూలికిన్ శిఖరిజాముఖపద్మ మయూఖమాలికిన్
బాల శశాంక మౌళికిఁ గపాలికి మన్మథ గర్వపర్వతో
న్మూలికి నారదాది మునిముఖ్యమనస్సరసీరుహాళికిన్.

iBAA పాట

1- 3 ఆతత సేవ... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

ఆతతసేవఁ జేసెద సమస్తచరాచర భూతసృష్టివి
జ్ఞాతకు భారతీహృదయసౌఖ్యవిధాతకు వేదరాశి ని
ర్ణేతకు దేవతానికరనేతకుఁ గల్మషజేతకున్ నత
త్రాతకు ధాతకున్ నిఖిలతాపసలోక శుభప్రదాతకున్.

iBAA పాట

1- 5 ఆదర మొప్ప... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

ఆదర మొప్ప మ్రొక్కిడుదు నద్రిసుతాహృదయానురాగసం
పాదికి దోషభేదికిఁ బ్రపన్నవినోదికి విఘ్నవల్లికా
చ్ఛేదికి మంజువాదికి నశేషజగజ్జననందవేదికిన్
మోదకఖాదికిన్ సమదమూషకసాదికి సుప్రసాదికిన్.

iBAA పాట

No Audio

1- 6 క్షోణితలంబు... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

క్షోణితలంబు నెన్నుదురు సోఁకఁగ మ్రొక్కి నుతింతు సైకత
శ్రోణికిఁ జంచరీకచయసుందరవేణికి రక్షి తామర
శ్రేణికిఁ దోయజాతభవ చిత్తవశీకరణైక వాణికిన్
వాణికి నక్షదామ శుక వారిజ పుస్తక రమ్యపాణికిన్.

iBAA పాట

1- 7 పుట్టం బుట్ట... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

పుట్టంబుట్ట, శరంబునన్ మొలవ నంభోయానపాత్రంబునన్
నెట్టం గల్గను గాళిఁ గొల్వను బురాణింపన్ దొరంకొంటి మీఁ
దెట్టే వెంటఁ జరింతుఁ దత్సరణి నాకీవమ్మ యో! యమ్మ మేల్
పట్టున్మానకుమమ్మ నమ్మితిఁ జుమీ బ్రాహ్మీ! దయాంభోనిధీ!

iBAA పాట

1- 8 అమ్మలఁ గన్న యమ్మ... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

అమ్మలఁ గన్నయమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాలఁ బె
ద్దమ్మ, సురారులమ్మ కడు పాఱడివుచ్చినయమ్మ, తన్ను లో
నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడియమ్మ, దుర్గ, మా
యమ్మ, కృపాబ్ధి యీవుత మహత్త్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్.

iBAA పాట

1- 9 హరికిం బట్టపుదేవి... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

హరికిన్ బట్టపుదేవి, పున్నెముల ప్రో వర్థంపుఁ బెన్నిక్క, చం
దురు తోఁబుట్టువు, భారతీగిరిసుతల్ తోనాడు పూఁబోఁణి, తా
మరలం దుండెడి ముద్దరాలు, జగముల్ మన్నించు నిల్లాలు, భా
సురతన్ లేములు వాపు తల్లి, సిరియిచ్చున్ నిత్యకల్యాణముల్.

iBAA పాట

No Audio

Page 2 Note శారద నీర దేందు... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

శారద నీరదేందుఘనసార పటీరమరాళమల్లికా
హారతుషార ఫేనరజతాచల కాశఫణీశకుందమం
దార సుధాపయోధి సితతామరసామరవాహినీశుభా
కారత నొప్పు నిన్ను మదిఁ గానగ నెన్నడుగల్గు భారతీ!

iBAA పాట

Page 2 Note అంబ నవాంబు జోజ్వల... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

అంబ, నవాంబుజోజ్వల కరాంబుజ, శారదచంద్రచంద్రికా
డంబర చారుమూర్తి, ప్రకటస్ఫుటభూషణరత్నదీపికా
చుంబిత దిగ్విభాగ, శృతిసూక్తి వివిక్త నిజప్రభావ, భా
వాంబర వీధివిశ్రుతవిహారి, ననుం గృపఁజూడు భారతీ!

iBAA పాట

1-11 ఇ మ్మనుజేశ్వరాధముల కిచ్చి... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

ఇమ్మనుజేశ్వరాధముల కిచ్చి పురంబులు వాహనంబులున్
సొమ్ములుఁ గొన్ని పుచ్చుకొని సొక్కి శరీరము వాసి కాలుచే
సమ్మెట వ్రేటులం బడక సమ్మతి శ్రీహరి కిచ్చి చెప్పె నీ
బమ్మెర పోతరా జొకఁడు భాగవతంబు జగద్ధితంబుగన్.

iBAA పాట

1-12 చేతులారంగ... (తేటగీతి).

iBAP పద్యము

చేతులారంగ శివునిఁ బూజింపఁడేని
నోరునొవ్వంగ హరికీర్తి నుడువఁడేని
దయయు సత్యంబులోనుగాఁదలఁపఁడేనిఁ
గలుగనేటికిఁ దల్లులకడుపుఁజేటు.

iBAA పాట

1-16 పలికెడిది భాగవత మఁట... (కందము)

iBAP పద్యము

పలికెడిది భాగవతమఁట,
పలికించువిభుండు రామభద్రుండఁట, నేఁ
బలికిన భవహరమగునఁట,
పలికెద, వేఱొండుగాథ బలుకఁగ నేలా?

iBAA పాట

1-19 ఒనరన్ నన్నయ తిక్క నాది... (మత్తైభం)

iBAP పద్యము

ఒనరన్ నన్నయ తిక్కనాదికవు లీ యుర్విం బురాణావళుల్
తెనుఁగుం జేయుచు మత్పురాకృత శుభాధిక్యంబు దానెట్టిదో
తెనుఁగుం జేయరు మున్ను భాగవతమున్ దీనిం దెనింగించి నా
జననంబున్ సఫలంబుఁ జేసెదఁ బునర్జన్మంబు లేకుండఁగన్.

iBAA పాట

1-20 లలిత స్కంధము... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

లలితస్కంధము, గృష్ణమూలము, శుకాలాపాభిరామంబు, మం
జులతా శోభితమున్, సువర్ణ సుమనస్సుజ్ఞేయమున్, సుందరో
జ్జ్వల వృత్తంబు, మహాఫలంబు, విమలవ్యాసాలవాలంబునై
వెలయున్ భాగవతాఖ్య కల్పతరు వుర్విన్ సద్ద్విజశ్రేయమై.

iBAA పాట

No Audio

షష్ఠ్యంతములు
1-27 హారికి నందగోకుల విహారికిఁ... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

హారికి, నందగోకుల విహారికిఁ జక్రసమీరదైత్య సం
హారికి, భక్త దుఃఖపరిహారికి, గోపనితంబినీ మనో
హారికి, దుష్టసంప దపహారికి, ఘోషకుటీపయోఘృతా
హారికి, బాలకగ్రహమహాసురదుర్వనితా ప్రహారికిన్.

iBAA పాట

1-28 శీలికి నీతిశాలికి... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

శీలికి, నీతిశాలికి, వశీకృతశూలికి, బాణహస్తని
ర్మూలికి, ఘోరనీరదవిముక్తశిలాహత గోపగోపికా
పాలికి, వర్ణధర్మ పరిపాలికి, నర్జునభూజయుగ్మ సం
చాలికి, మాలికిన్, విపుల చక్రనిరుద్ధ మరీచిమాలికిన్.

iBAA పాట

1-29 క్షంతకుఁ గాళి యోరగ... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

క్షంతకుఁ గాళియోరగ విశాల ఫణోపరివర్తనక్రియా
రంతకు నుల్లసన్మగధరాజ చతుర్విధఘోర వాహినీ
హంతకు నింద్రనందననియంతకు, సర్వచరాచరావళీ
మంతకు, నిర్జితేంద్రియసమంచిత భక్తజనానుగంతకున్.

iBAA పాట

1-30 న్యాయికి... (కందము).

iBAP పద్యము

న్యాయికి, భూసురేంద్రమృతనందనదాయికి, రుక్మిణీమన
స్థ్సాయికి, భూతసమ్మదవిధాయికి, సాధుజనానురాగ సం
ధాయికిఁ బీతవస్త్రపరిధాయికిఁ బద్మభవాండభాండ ని
ర్మాయికి, గోపికానివహ మందిరయాయికి, శేషశాయికిన్.

iBAA పాట

ప్రథమ అధ్యాయం
1-34 శ్రీమంత మై మునిశ్రేష్ఠ కృతం బైన... (సీసము).

iBAP పద్యము

శ్రీమంతమై మునిశ్రేష్ఠకృతంబైన; భాగవతంబు సద్భక్తితోడ
వినఁగోరువారల విమలచిత్తంబులఁ; జెచ్చెర నీశుండు చిక్కుఁ గాక
యితర శాస్త్రంబుల నీశుండు చిక్కునే; మంచివారలకు నిర్మత్సరులకుఁ
గపటనిర్ముక్తులై కాంక్షసేయక యిందుఁ; దగిలియుండుట మహాతత్త్వబుద్ధిఁ

(తేటగీతి)
బరఁగ నాధ్యాత్మికాది తాపత్రయంబు
నణఁచి పరమార్థభూతమై యఖిల సుఖద
మై సమస్తంబుఁగాకయు నయ్యునుండు
వస్తువెఱుఁగంగఁ దగుభాగవతమునందు.

iBAA పాట

1-35 వేదకల్పవృక్ష... (ఆటవెలది).

iBAP పద్యము

వేదకల్పవృక్షవిగళితమై శుక
ముఖసుధాద్రవమున మొనసి యున్న
భాగవతపురాణఫలరసాస్వాదన
పదవిఁ గనుఁడు రసికభావవిదులు.

iBAA పాట

సప్తమ అధ్యాయం
1-137 ధీరులు నిరపేక్షులు... (కందము).

iBAP పద్యము

ధీరులు నిరపేక్షులు నా
త్మారాములు నైన మునులు హరిభజనము ని
ష్కారణమ చేయుచుందురు
నారాయణుఁ డట్టి వాఁడు నవ్యచరిత్రా!

iBAA పాట

1-139 నిగమములు వేయుఁ జదివిన... (కందము).

iBAP పద్యము

నిగమములు వేయుఁ జదివిన
సుగమంబులు గావు ముక్తి సుభగత్వంబుల్
సుగమంబు భాగవత మను
నిగమంబుఁ బఠింప ముక్తి నివసనము బుధా!

iBAA పాట

శ్వత్థామను అవమానించుట
1-161 ఉద్రేకంబున రారు... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

ఉద్రేకంబున రారు శస్త్రధరులై యుద్ధావనిన్ లేరు కిం
చిద్ద్రోహంబును నీకుఁ జేయరు బలోత్సేకంబుతోఁ జీఁకటిన్
భద్రాకారులఁ బిన్నపాఁపల రణప్రౌఢక్రియా హీనులన్
నిద్రాసక్తుల సంహరింప నకటా! నీ చేతు లెట్లాడెనో?

iBAA పాట

పరీక్షితుని రక్షించుట
1-179 చెల్లెలికోడల... (కందము).

iBAP పద్యము

చెల్లెలి కోడల నీ మే
నల్లుఁడు శత్రువులచేత హతుఁడయ్యెను సం
ఫుల్లారవిందలోచన!
భల్లాగ్ని నణంచి శిశువు బ్రతికింపఁగదే.

iBAA పాట

1-182 తన సేవ... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

తన సేవారతిచింత గాని పరచింతాలేశమున్ లేని స
జ్జనులం బాండుతనూజులన్ మనుపు వాత్సల్యంబుతో ద్రోణనం
దను బ్రహ్మాస్త్రము నడ్డుపెట్టఁ బనిచెన్ దైత్యారి సర్వారి సా
ధన నిర్వక్రము రక్షితాఖిల సుధాంధశ్చక్రముం జక్రమున్.

iBAA పాట

కుంతిస్తుతి
1-183 సకల ప్రాణి హృదంతరాళముల... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

సకలప్రాణిహృదంతరాళముల భాస్వజ్జ్యోతియై యుండు సూ
క్ష్మకళుం డచ్యుతుఁ డయ్యెడన్ విరటజా గర్భంబుఁ దాఁ జక్రహ
స్తకుఁడై వైష్ణవమాయఁ గప్పి కురు సంతానార్థియై యడ్డమై
ప్రకటస్ఫూర్తి నణంచె ద్రోణతనయబ్రహ్మాస్త్రమున్ లీలతోన్.

iBAA పాట

No Audio

1-191 కోపముతోడ... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

కోపముతోడ నీవు దధికుంభము భిన్నము సేయుచున్నచో
గోపికఁ ద్రాటఁ గట్టిన వికుంచిత సాంజన బాష్పతోయ ధా
రాపరిపూర్ణ వక్త్రముఁ గరంబులఁ బ్రాముచు వెచ్చనూర్చుచుం
బాపఁడవై నటించుట కృపాపర! నామదిఁ జోద్య మయ్యెడిన్.

iBAA పాట

1-198 యాదవు... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

యాదవు లందుఁ బాండుసుతులందు నధీశ్వర! నాకు మోహవి
చ్ఛేదము సేయుమయ్య! ఘనసింధువుఁ జేరెడి గంగభంగి నీ
పాదసరోజచింతనముపై ననిశంబు మదీయబుద్ధి న
త్యాదరవృత్తితోఁ గదియునట్లుగఁ జేయఁ గదయ్య! యీశ్వరా!

iBAA పాట

1-199 శ్రీకృష్ణా యదుభూషణా... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

శ్రీకృష్ణా! యదుభూషణా! నరసఖా! శృంగార రత్నాకరా!
లోకద్రోహి నరేంద్రవంశ దహనా! లోకేశ్వరా! దేవతా
నీకబ్రాహ్మణ గోగణార్తి హరణా! నిర్వాణ సంధాయకా!
నీకున్ మ్రొక్కెదఁ ద్రుంపవే భవలతల్ నిత్యానుకంపానిధీ!

iBAA పాట

భీష్మునికడకేగుట
1-210 రాజఁట ధర్మజుండు... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

రాజఁట ధర్మజుండు, సురరాజ సుతుండట ధన్వి, శాత్రవో
ద్వేజకమైన గాండివము విల్లఁట, సారథి సర్వభద్ర సం
యోజకుఁడైన చక్రి యఁట, యుగ్ర గదాధరుఁడైన భీముఁ డ
య్యాజికిఁ దోడు వచ్చునఁట, యాపద గల్గుట యేమి చోద్యమో!

iBAA పాట

1-215 ఆలాపంబులు మాని... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

ఆలాపంబులు మాని చిత్తము మనీషాయత్తముం జేసి దృ
గ్జాలంబున్ హరిమోముపైఁ బఱపి తత్కారుణ్యదృష్టిన్ విని
ర్మూలీభూత శరవ్యధా నిచయుఁడై మోదించి భీష్ముండు సం
శీలం బొప్ప నుతించెఁ గల్మష గజశ్రేణీ హరిన్ శ్రీహరిన్.

iBAA పాట

భీష్మస్తుతి
1-217 త్రిజగన్మోహన నీలకాంతిఁ... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

త్రిజగన్మోహన నీలకాంతిఁ దను వుద్దీపింపఁ బ్రాభాత నీ
రజబంధుప్రభమైన చేలము పయిన్ రంజిల్ల నీలాలక
వ్రజ సంయుక్త ముఖారవింద మతిసేవ్యంబై విజృంభింప మా
విజయుం జేరెడు వన్నెలాఁడు మది నావేశించు నెల్లప్పుడున్.

iBAA పాట

1-218 హయ రింఖాముఖ... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

హయ రింఖాముఖ ధూళిధూసర పరిన్యస్తాలకోపేతమై
రయజాతశ్రమతోయ బిందుయుతమై రాజిల్లు నెమ్మోముతో
జయముం బార్థున కిచ్చువేడ్క నని నాశస్త్రాహతిం జాల నొ
చ్చియుఁ బోరించు మహానుభావు మదిలోఁ జింతింతు నశ్రాంతమున్.

iBAA పాట

1-219 నరుమాటల్ విని... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

నరుమాటల్విని నవ్వుతో నుభయసేనా మధ్యమక్షోణిలో
బరు లీక్షింప రథంబు నిల్పి పర భూపాలావళిం జూపుచుం
బర భూపాయువు లెల్లఁ జూపులన శుంభత్కేళి వంచించు నీ
పరమేశుండు వెలుంగుచుండెడు మనః పద్మాసనాసీనుఁడై.

iBAA పాట

1-220 తనవారిఁ జంపఁ జాలక... (కందము).

iBAP పద్యము

తనవారిఁ జంపఁ జాలక
వెనుకకుఁ బో నిచ్చగించు విజయుని శంకన్
ఘన యోగవిద్యఁ బాపిన
మునివంద్యుని పాదభక్తి మొనయున్ నాకున్.

iBAA పాట

1-221 కుప్పించి యెగసినఁ... (సీసము).

iBAP పద్యము

కుప్పించి యెగసినఁ గుండలంబుల కాంతి; గగనభాగం బెల్లఁ గప్పికొనఁగ;
నుఱికిన నోర్వక యుదరంబులో నున్న; జగముల వ్రేఁగున జగతి గదలఁ;
జక్రంబుఁ జేపట్టి చనుదెంచు రయమునఁ; బైనున్న పచ్చని పటము జాఱ;
నమ్మితి నాలావు నగుఁబాటు సేయక; మన్నింపు మని క్రీడి మరలఁ దిగువఁ;

(తేటగీతి)
గరికి లంఘించు సింహంబుకరణి మెఱసి
"నేఁడు భీష్మునిఁ జంపుదు నిన్నుఁ గాతు
విడువు మర్జున" యనుచు మద్విశిఖవృష్టిఁ
దెరలి చనుదెంచుదేవుండు దిక్కునాకు.

iBAA పాట

1-222 తనకున్ భృత్యుఁడు... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

తనకున్ భృత్యుఁడు వీనిఁ గాఁచుట మహాధర్మంబు వొమ్మంచు న
ర్జునసారథ్యము పూని పగ్గములు చేఁ జోద్యంబుగాఁ బట్టుచున్
మునికోలన్వడిఁ జూపి ఘోటకములన్మోదించి తాడించుచున్
జనులన్మోహము నొందఁజేయు పరమోత్సాహుం బ్రశంసించెదన్.

iBAA పాట

1-225 ఒక సూర్యుండు సమస్తజీవులకుఁ... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

ఒక సూర్యుండు సమస్తజీవులకుఁ దా నొక్కొక్కఁడై తోఁచు పో
లిక నే దేవుఁడు సర్వకాలము మహాలీలన్ నిజోత్పన్న జ
న్యకదంబంబుల హృత్సరోరుహములన్ నానావి ధానూన రూ
పకుఁడై యొప్పుచునుండు నట్టి హరి నేఁ బ్రార్ఠింతు శుద్ధుండనై.

iBAA పాట

No Audio

దశమ అధ్యాయం
1-247 నీ పాదాబ్జము... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

నీపాదాబ్జము బ్రహ్మపూజ్యము గదా! నీ సేవ సంసార సం
తాపధ్వంసిని యౌఁ గదా! సకలభద్రశ్రేణులం బ్రీతితో
నాపాదింతు గదా! ప్రపన్నులకుఁ గాలాధీశ! కాలంబు ని
ర్వ్యాపారంబు గదయ్య! చాలరు గదా! వర్ణింప బ్రహ్మాదులున్.

iBAA పాట

1-247 జలజాతాక్షుడు సూడ... (ఉత్పలమాల).

iBAP పద్యము

జలజాతాక్షుఁడు సూడ నొప్పె ధవళఛ్ఛత్రంబుతోఁ జామరం
బులతోఁ బుష్ప పిశంగ చేలములతో భూషామణిస్ఫీతుఁ డై
నలినీభాంధవుతో శశిధ్వయముతో నక్షత్రసంఘంబుతో
బలభిచ్ఛాపముతోఁ దటిల్లతికతో భాసిల్లు మేఘాకృతిన్.

iBAA పాట

శ్రీకృష్ణ నిర్యాణం
1-348 అన్నా ఫల్గున... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

అన్నా! ఫల్గున! భక్తవత్సలుఁడు, బ్రహ్మణ్యుండు, గోవిందుఁ డా
పన్నానీక శరణ్యుఁ డీశుఁడు, జగద్భద్రానుసంధాయి, శ్రీ
మన్నవ్యాంబుజ పత్రనేత్రుఁడు, సుధర్మామధ్య పీఠంబునం
దున్నాఁడా? బలభద్రుఁ గూడి సుఖియై యుత్సాహియై, ద్వారకన్.

iBAA పాట

No Audio

1-350 మున్నుగ్రాటవిలో... (శార్దూలం).

iBAP పద్యము

మున్నుగ్రాటవిలో వరాహమునకై ముక్కంటితోఁ బోరుచో
సన్నాహంబునఁ గాలకేయుల వడిం జక్కాడుచోఁ బ్రాభవ
స్కన్నుండై చను కౌరవేంద్రు పనికై గంధర్వులం ద్రోలుచోఁ
గన్నీరెన్నడుఁ దేవు తండ్రి! చెపుమా! కల్యాణమే? చక్రికిన్.

iBAA పాట

1-356 మన సారథి, మన సచివుడు... (కందము).

iBAP పద్యము

మన సారథి, మన సచివుడు,
మన వియ్యము, మన సఖుండు, మన భాంధవుఁడున్,
మన విభుడు, గురుడు, దేవర,
మనలను దిగనాడి చనియె మనుజాధీశా!

iBAA పాట

1-360 ఇభజిద్వీర్య మఖాభిషిక్తమగు... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

ఇభజిద్వీర్య! మఖాభిషిక్తమగు నీ యిల్లాలి ధమ్మిల్లమున్
సభలో శాత్రవు లీడ్చినన్ ముడువకా చంద్రాస్య దుఃఖింపఁగా
నభయం బిచ్చి ప్రతిజ్ఞచేసి భవదీయారాతికాంతా శిరో
జ భరశ్రీలు హరింపఁడే? విధవలై సౌభాగ్యముల్ వీడఁగన్.

iBAA పాట

1-364 గురుభీష్మాదులు... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

గురుభీష్మాదులు గూడి పన్నిన కురుక్షోణీశచక్రంబులో
గురుశక్తిన్ రథయంత యై నొగలపైఁ గూర్చుండి యా మేటి నా
శరముల్ వాఱక మున్న వారల బలోత్సాహాయు రుద్యోగ త
త్పరతల్ చూడ్కుల సంహరించె నమితోత్సాహంబు నా కిచ్చుచున్.

iBAA పాట

1-371 అటమటమయ్యె... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

అటమటమయ్యె నా భజన మంతయు భూవర! నేఁడు చూడుమా
యిటువలె గారవించు జగదీశుఁడు గృష్ణుఁడు లేని పిమ్మటన్
బటుతర దేహలోభమునఁ బ్రాణము లున్నవి వెంటఁ బోక నేఁ
గటకట! పూర్వజన్మమునఁ గర్మము లెట్టివి చేసినాఁడనో?

iBAA పాట

పరీక్షిత్తు ప్రాణోపవేశము
1-501 ఉరుగాధీశు విషానలంబునకు... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

ఉరుగాధీశ విషానలంబునకు మే నొప్పింతు శంకింప నీ
శ్వర సంకల్పము నేఁడు మానదు; భవిష్యజ్జన్మజన్మంబులన్
హరి చింతా రతియున్ హరిప్రణుతి భాషాకర్ణనాసక్తియున్
హరి పాదాంబుజ సేవయున్ గలుగ మీ రర్థిన్ బ్రసాదింపరే?

iBAA పాట