ద్వాదశ స్కందముభవిష్య నృపాల వివరం
12-5 చతురత నీ క్షితి... (కందము).

iBAP పద్యము

చతురత నీ క్షితి నేలియు
మతి మోహము విడువలేక మానవనాథుల్
సతతముఁ దమ కీ కాలం
బతిచంచల మగుట నెఱుఁగరయ్య! మహాత్మా!

iBAA పాట

No Audio

12-6 నరపతుల మహిమ నంతయు... (కందము).

iBAP పద్యము

నరపతుల మహిమ నంతయు
నురగాధిపుఁ డైన నొడువ నోపఁడు; ధాత్రిం
జిరకాల మేలి యిందే
పరువడి నణఁగుదురు వారు భ్రాంతులు నగుచున్.

iBAA పాట

No Audio

12-7 గజ తురగాది శ్రీలను... (కందము).

iBAP పద్యము

గజతురగాదిశ్రీలను
నిజ మని నమ్మంగరాదు; నిత్యమును హరిన్
గజిబిజి లేక తలంచిన
సుజనులకును నతనియందుఁ జొరఁగావచ్చున్.

iBAA పాట

No Audio

12-16 ధర్మము సత్యముఁ... (కందము).

iBAP పద్యము

ధర్మము సత్యముఁ గీర్తియు
నిర్మలదయ విష్ణుభక్తి నిరుపమ ఘన స
త్కర్మ మహింసావ్రతము
న్నర్మిలి గలవారె పుణ్యు లవనీనాథా!

iBAA పాట

No Audio

12-17 ఈ జగం బేలు... (తేటగీతి).

iBAP పద్యము

ఈ జగం బేలు తొల్లిటి రాజవరులు
కాలవశమున నాయువుల్ గోలుపోయి
నామమా త్రావశిష్ఠు లైనారు; కాన
సలుపవలవదు మమత నెచ్చట నృపాల!

iBAA పాట

No Audio

12-19 ఉత్తమశ్లోకుఁ డన... (తేటగీతి).

iBAP పద్యము

ఉత్తమశ్లోకుఁ డన నెవ్వఁ డున్నవాడు;
సన్నుతుం డగు నెవ్వఁడు సకల దిశల;
నట్టి పరమేశ్వరునిఁ జిత్తమందు నిలిపి
తద్గుణంబులు వర్ణింపు ధరణినాథ!

iBAA పాట

No Audio

శుక సందేశం
12-25 ఏను మృతుండ నౌదు... (ఉత్పలమాల)

iBAP పద్యము

ఏను మృతుండ నౌదు నని యింత భయంబు మనంబులోపలన్
మానుము; సంభవంబు గల మానవకోట్లకుఁ జావు నిత్య మౌఁ;
గాన హరిం దలంపు; మికఁ గల్గదు జన్మము నీకు ధాత్రిపై;
మానవనాథ! పొందెదవు మాధవలోక నివాససౌఖ్యముల్.

iBAA పాట

No Audio

సర్ప యాగం
12-27 మృతియును జీవనంబు... (చంపకమాల).

iBAP పద్యము

మృతియును జీవనంబు నివి మేదినిలోపల జీవకోటికిన్
సతతము సంభవించు; సహజం బిది; చోర హుతాశ సర్ప సం
హతులను దప్పి యాఁకటను బంచత నొందెడు నట్టి జీవుఁడున్
వెతలను బూర్వకర్మభవ వేదన లొందుచుఁ గుందు నెప్పుడున్.

iBAA పాట

No Audio

మార్కండాయోపాఖ్యానం
12-35 జగము రక్షింప... (తేటగీతి).

iBAP పద్యము

జగము రక్షింప జీవులఁ జంప మనుపఁ
గర్త వయి సర్వమయుఁడ వై కానిపింతు
వెచట నీ మాయఁ దెలియంగ నెవ్వఁ డోపు?
విశ్వసన్నుత! విశ్వేశ! వేదరూప!

iBAA పాట

No Audio

12-36 బలభిన్ముఖ్య దిశాధినాథ... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

బలభిన్ముఖ్య దిశాధినాథ వరులున్ ఫాలాక్ష బ్రహ్మాదులున్
జలజాతాక్ష! పురంద రాది సురులుం జర్చించి నీ మాయలన్
దెలియన్ లేరఁట! నా వశంబె తెలియన్?దీనార్తి నిర్మూల! యు
జ్జ్వల తేజోవిభ వాతిసన్నుత! గదా చక్రాంబు జాద్యంకితా!

iBAA పాట

No Audio

ద్వాదశాదిత్య క్రమం
12-46 పుష్కరం బందు ద్వారకా... (తేటగీతి).

iBAP పద్యము

పుష్కరం బందు ద్వారకాపురము నందు
మథుర యందును రవిదిన మందు నెవఁడు
పఠన సేయును రమణతో భాగవతము
వాఁడు దరియించు సంసారవార్ధి నపుడ.

iBAA పాట

No Audio

12-47 శ్రీరమణీ రమణకథా... (కందము).

iBAP పద్యము

శ్రీరమణీరమణ కథా
పారాయణ చిత్తునకును బతికిఁ బరీక్షి
ద్భూరమణున కెఱిగించెను
సారమతిన్ శుకుఁడు ద్వాదశస్కంధములన్.

iBAA పాట

No Audio

శుక స్తుతి
12-49 సకలాగమార్థపారగుఁ... (కందము).

iBAP పద్యము

సకలాగమార్థ పారగుఁ
డకలంక గుణాభిరాముఁ డంచిత బృందా
రక వంద్య పాదయుగుఁ డగు
శుకయోగికి వందనంబు సొరిది నొనర్తున్.

iBAA పాట

No Audio

హరి స్తుతి
12-50 సకలగుణాతీతు సర్వఙ్ఞు... (సీసము).

iBAP పద్యము

సకలగుణాతీతు సర్వజ్ఞు సర్వేశు; నఖిలలోకాధారు, నాదిదేవుఁ
బరమదయారసో ద్భాసితుఁ ద్రిదశాభి; వందిత పాదాబ్జు వనధిశయను
నాశ్రితమందారు నాద్యంత శూన్యుని; వేదాంత వేద్యుని విశ్వమయునిఁ
గౌస్తుభ శ్రీవత్స కమనీయవక్షుని; శంఖ చక్ర గదాసి శార్ఙ్గధరుని


(తేటగీతి)

శోభనాకారుఁ బీతాంబరాభిరాము
రత్నరాజిత మకుట విభ్రాజమానుఁ
బుండరీకాక్షు మహనీయ పుణ్యదేహుఁ
దలతు నుతియింతు దేవకీతనయు నెపుడు.

iBAA పాట

No Audio

ద్వాదశ స్కంధం
12-51 అని యీ రీతి... (మత్తైభం).

iBAP పద్యము

అని యీ రీతి నుతించి భాగవత మాద్యంతంబు సూతుండు సె
ప్పిన సంతుష్ట మనస్కు లై విని మునుల్ ప్రేమంబునం బద్మనా
భునిఁ జిత్తంబున నిల్పి తద్గుణములన్ భూషించుచున్ ధన్యులై
చని రాత్మీయ నికేతనంబులకు నుత్సాహంబు వర్ధిల్లఁగన్.

iBAA పాట

No Audio

స్తోత్రం
12-52 జనకసుతాహృచ్చోరా... (కందము).

iBAP పద్యము

జనకసుతా హృచ్చోరా!
జనకవచః పాలనాత్త శైలవిహారా!
జనకామిత మందారా!
జననాదిక నిత్యదుఃఖచయసంహారా!

iBAA పాట

No Audio